Friluftssäkerhet Då friluftssäkerhet diskuteras är det vanligt att begreppet sätts i nära relation till överlevnad. Kunskaper om att göra upp eld, hitta vatten och bygga en nödbivack är givetvis fundamentala kunskaper för att bedriva ett tryggt uteliv men dessa rena överlevnadstekniker ger inte en rättvis bild av begreppet friluftssäkerhet.

Friluftssäkerhet omfattar mycket mer än ren överlevnad i naturen. Begreppet friluftssäkerhet omfattar alla initiativ och åtgärder som vidtas för att minska risken för olyckor och tillbud under uteverksamhet samt att göra detta så säkert som möjligt. Grundläggande faktorer rörande generell friluftssäkerhet:

• Verksamhetsutövare bör äga eller ges tillräcklig kunskap om vilka eventuella risker som aktuell verksamhet kan innebära för individen samt hur dessa på lämpligast sätt undviks.

• Personer som genomför verksamhet utomhus bör ha kunskap om eventuellt nödvändiga räddningstekniker samt hantering av eventuell nöd- och räddningsutrustning.

• Att rätt utrustning används och finns medtagen under verksamheter. Vidare gäller att aktivitetsutövare bör ha kunskap om utrustningens användningsområde och hur utrustningen fungerar så att utrustningen används på rätt sätt.

Friluftssäkerhet handlar således om människans förmåga att klara en vistelse ute i den fria naturen samt vilka krav denna miljö och situation ställer på människan. Det ställs krav på kunskaper om miljön individen befinner sig i samt eventuella risker som finns. Vidare bör individen inneha kunskap om hur dessa risker undviks samt hur riskernas negativa konsekvenser minimeras. Även utrustningen måste vara av för ändamålet lämplig kvalitet samt kunna tillfredsställa de funktionsbehov som kan finnas.

Tips - Arkiv